O projekcie

Projekt “Wizualizacja sztuki” zainspirowany został badaniami z pogranicza nauk humanistycznych i nowych mediów określanych jako humanistyka cyfrowa, analityka kulturowa lub kulturonomika. Zasadniczym założeniem tych koncepcji jest analiza dużych ilości danych kulturowych z użyciem metod z pogranicza badań satatystycznych i jakościowych oraz oprogramowania komputerowego i aplikacji sieciowych. Istotnym aspektem tego typu analiz jest wykorzystanie wizualizacji danych jako elementu metody badawczej.

Celem przedsięwzięcia jest pokazanie nowych możliwości jakie daje naukom humanistycznym wykorzystanie w badaniach nad sztuką i kulturą narzędzi cyfrowych i sieciowych aplikacji służących do wizualizowania danych.

Zgromadzone w ramach projektu badania opierają się na analizie twórczości artystów w wybranych przez zespoły badawcze aspektach.Dzięki wizualizacji problematyki związanej m.in. z kwestiami: stylu, zmiany tematyki i treści dzieł, częstotliwości tworzenia dzieł przez artystę, badający mogli zaobserwować istotne prawidłowości i tendencje w twórczości danego artysty i powiązać je z szerszym kontekstem kulturowym.

Projekt powstał na zajęciach z przedmiotu “Multimedia” prowadzonych przez dr Radosława Bombę. Zajęcia zrealizowane zostały w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie na III roku studiów licencjackich i na I studiów magisterskich w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2011/21.

Przebieg projektu

Studenci podzieleni na zespoły robocze w pierwszej kolejności opracowali tematy badań. Po uściśleniu tematyki przystępowali do gromadzenia odpowiednich danych. Przygotowany w ten sposób korpus danych był wizualizowany i interpretowany.

Bazując na zwizualizowanych danych studenci wyszukiwali charakterystyczne trendy obecne w twórczości danego artysty.

Dopełnienie przygotowanych wizualizacji stanowiła kulturoznawcza analiza sformułowanych tematów oraz metoda biograficzna, tłumacząca szersze tendencje zaobserwowane w skali całej twórczości danego artysty faktami z jego życia.

Stworzone przez studentów grupy badawcze wykorzystały do swoich analiz: linie czasu przedstawiając z jej pomocą twórczość danego artysty lub jego sylwetkę, aplikacje do wizualizacji danych (Meny Eyes), aplikacje do wizualizacji tekstu (Wordle), aplikacje do wizualizacji trendów kulturowych (Ngram Viewer), mapy, narzędzia do analiz formalnych i badania stylu artysty (ImagePlot). Dopełnieniem były wizualizacje stworzone samodzielnie przez studentów. Każdy zespół dodatkowo stworzył również bloga poświęconego badanemu artyście.

Wykorzystanie projektów

Materiały dostępne w ramach projektu “Wizualizacja sztuki” o ile nie regulują tego prawa innych serwisów i aplikacji udostępniane są na licencji Creative Commons 3.0